Policy-GDPR

Policy-GDPR (Dataskyddsförordningen DSF)
För förtroendevalda och medarbetare
Policyn antagen i styrelsen den 26 augusti 2019

Inledning och syfte
Syftet med denna policy är att säkerställa att Växjöortens Folkdanslag hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR), på svenska DSF, dataskyddsförordningen. Policyn omfattar alla registreringar och behandlingar där personuppgifter hanteras.
Policyn ska uppdateras av Växjöortens Folkdanslags styrelse vid behov.

Tillämpning
Denna policy är tillämplig för Växjöortens Folkdanslags styrelse, medarbetare samt ansvarsområdesvalda och övriga förtroendevalda som berörs av vår verksamhet.

Växjöortens Folkdanslags hantering av personuppgifter sker enligt nedan.
I enlighet med Växjöortens Folkdanslags ändamålsbeskrivning registreras namn, adress, telefonnummer, e-post och personnummer i vårt bokföringsprogram (SPCS Forening).
Uppgifterna registreras och behandlas för att administrera medlemskap, hålla förteckning över deltagande i aktiviteter och för att kunna erbjuda förmåner och erbjudanden.
Det sänds kontinuerliga utskick med erbjudanden om att delta i de aktiviteter som Växjöortens Folkdanslag erbjuder.
Medlem har rätt att efter skriftlig ansökan(per brev eller e-post) en gång per år kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter som finns registrerade hos Växjöortens Folkdanslag.
Medlem har även rätt att begära rättelse av sina uppgifter, att uppgifter raderas eller invända mot eller begära begränsning av behandling av uppgifterna. Rättelse av uppgifter sker omedelbart efter upptäckt eller meddelande från medlem. Växjöortens Folkdanslag är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter om medlemmars medlemskap.
Uppgifterna gallras i samband med att medlemskapet avslutats. Uppgifterna gallras också om inte medlemsavgiften är betald.
Medlem har rätt att efter skriftlig ansökan(per brev eller e-post) en gång per år kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter som finns registrerade hos Växjöortens Folkdanslag.
Medlem har även rätt att begära rättelse av sina uppgifter, att uppgifter raderas eller invända mot eller begära begränsning av behandling av uppgifterna. Rättelse av uppgifter sker omedelbart efter upptäckt eller meddelande från medlem. Växjöortens Folkdanslag är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter om medlemmars medlemskap.

Följande Register finns
Kassören har ett register med namn, adress, telefonnummer, personnummer och mail-adress.
Mediasektionen har en kopia av registret med namn, adress, telefonnummer och mail-adress för utskick av föreningsskrifter medlemsskrifter.
Kursledare har en kopia med namn, adress, telefonnummer, mail-adress och personnummer för redovisning av verksamheten till bildningsförbund (Kulturens).
Danssektionen har en namn, telefonnummer och maillista för Torsdags och Söndagsgrupperna

Rättslig grund för personuppgiftsbehandling
Ändamålet med registret är underlag för att administrera verksamheten

Rättslig grund för publicering av bilder
Vi använder bilder på medlemmarna för att informera om verksamheten om personerna på bilderna inte motsätter sig.
Om någon identifierar sig själv och vill utöva sina rättigheter så gäller rättigheterna i datainspektionens förordning