Stadgar

 1. FÖRENINGENS NAMN OCH ÄNDAMÅL 
  Mom 1   Föreningens namn är Växjöortens Folkdanslag
  Mom 2   Föreningens mål och syfte är:
  –  att sprida intresse för och kunskap om gångna tiders svenska bygdekultur och traditioner såsom  t ex folkdans, sånglekar, folkmusik, dräkter, folkminnen, hem och hembygd samt utvecklandet av ett friluftsliv, liksom även bidra till bevarande av denna kultur och dessa traditioner.
  –  att bidra till vänskap och gott kamratskap mellan generationer inom och utom Sveriges gränser.
  Mom 3   Växjöortens Folkdanslag är ansluten till lämplig riksorganisation.
  Mom 4   Växjöortens Folkdanslag är både partipolitiskt och religiöst obunden.
 2. MEDLEMSKAP 
  Mom 1   Inträde  Medlemskap erhålles då medlemsavgift erlagts. Det åligger medlem att själv ta del av föreningens stadgar.
  Mom 2   Medlemsavgift
  Medlemsavgiftens storlek beslutas på årsmötet och gäller för nästkommande kalenderår. Avgift kan indelas i olika medlemskategorier enligt årsmötesbeslut.
  Mom 3   Uteslutande av medlem
  Styrelsen kan besluta om uteslutande av medlem, om denne/denna bevisligen skadat föreningens verksamhet. Utesluten medlem kan överklaga hos årsmötet.
 3. FÖRENINGENS VERKSAMHET 
  Mom 1   Styrelse   Föreningens verksamhet leds av en styrelse vald vid årsmöte.
  Stryrelsen är mellan årsmötena beslutande och ansvariga organ. Det åligger styrelsen
  –  att arbeta för att förverkliga föreningens mål och syften i enlighet med $1 Mom 2
  –  att stimulera föreningens medlemmar till att aktivt delta i olika former av föreningens verksamhet
  –  att följa utvecklingen i samhället och stödja forskning inom föreningens intressesfär samt ta initiativ för föreningens framåtskridande
  –  att ombesörja utbildning för ledare m fl
  –  att själv eller genom vald sektion/arbetsgrupp verkställa de arbetsuppgifter som årsmöte/föreningsmöte beslutar
  –  att i gemensamma angelägenheter samverka med andra organisationer och myndigheter
  –  att knyta kontakter med föreningar med likartad verksamhet
  –  att till årsmötet överlämna skriftlig berättelse över det gångna verksamhetsåret
  –  att upprätta plan beträffande föreningens ekonomi och verksamhet
  Mom 2   Styrelseledamöter  Styrelsen skall bestå av minst fem ledamöter och två suppleanter som väljs av årsmötet. Udda år väljs ordförande på två år. Jämna år väljs kassör och sekreterare på två år. Övriga ledamöter och suppleanter väljs på ett år.
  Fyllnadsval under verksamhetsår kan ske vid föreningsmöte.
  Mom 3    Beslut och omröstning  Styrelsen är beslutsmässig om minst tre ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening fungerande ordförande biträder. Vid personval kan lotten i stället avgöra.
  Mom 4    Räkenskapsår/verksamhetsår
  Föreningens räkenskapsår och verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.
  Mom 5    Kallelse   Styrelsen skall sammanträda minst tre gånger per år. Kallelse till sammanträde med styrelsen skall delges styrelseledamöterna senast fyra dagar före sammanträdesdatum. Ordförande är skyldig att kalla styrelsen vid fler tillfällen om minst två ledamöter så kräver.
 4. FÖRENINGSMÖTEN 
  Mom 1    Årsmöte
  Årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ hålles före den 1 mars varje år.
  Mom 2    Föreningsmöten
  Föreningsmöten skall hållas minst en gång utöver årsmötet. Extra möte hålles när minst tio medlemmar eller revisorerna begär detta.
  Mom 3    Kallelse
  Kallelse med föredragningslista till föreningsmöte skall ske senast tio dagar före mötet på det sätt styrelsen finner lämpligt.
  Mom 4    Rösträtt
  Vid föreningsmöte har de medlemmar rösträtt som erlagt medlemsavgift för innevarande år. Röstning genom ombud får ej ske. Frånvarande medlemmar har att nöja sig med föreningsmötets beslut.
  Mom 5    Motioner
  Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet för att upptas som ärende.
  Mom 6    Ärenden på årsmöte
  På årsmöte skall följande ärenden förekomma:
  –  Mötet öppnas
  –  Fråga om årsmötets behöriga utlysande
  –  Röstlängd fastställes
  –  Fastställande av dagordning
  –  Val av ordförande för årsmötet
  –  Val av sekreterare för årsmötet
  –  Val av två justeringsmän
  –  Styrelsens årsberättelse
  –  Revisorernas berättelse
  –  Fastställande av balans – och resultaträkning
  –  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  –  Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår
  –  Verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår
  –  Val av styrelseledamöter (se $3 Mom 2)
  –  Beslut om sektioner/arbetsgrupper för innevarande verksamhetsår
  –  Val av sektionsledamöter och övriga funktionärer
  –  Val av två revisorer och revisorssuppleanter
  –  Val av valberedning
  –  Motioner
  –  Ärenden från styrelsen
  –  Övriga frågor
 5. STADGEÄNDRING 
  För stadgeändring och tillägg i stadgarna fordras minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande möten varav det ena skall vara årsmöte.
 6. REVISION 
  Revisorerna skall granska styrelsens räkenskaper och förvaltning för det räkenskapsår valet gäller samt upprätta revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.