Stadgar

  1.  Föreningens  namn och ändamål
    Mom 1   Föreningens namn är Växjöortens Folkdanslag
    Mom 2   Föreningens mål och syfte är:
    –  att sprida intresse för och kunskap om gångna tiders svenska bygdekultur och
    traditioner  såsom   t ex folkdans, sånglekar, folkmusik, dräkter, folkminnen, hem
    och hembygd samt utvecklandet av ett friluftsliv, liksom även bidra till bevarande av
    denna  kultur och dessa  traditioner.
    –  att bidra till vänskap och gott kamratskap mellan generationer inom och utom
    Sveriges gränser.
    Mom 3   Växjöortens Folkdanslag är ansluten till lämplig riksorganisation.
    Mom 4   Växjöortens Folkdanslag är både partipolitiskt och religiöst obunden..
  2. Medlemskap
    Mom 1   Inträde  Medlemskap erhålles då medlemsavgift erlagts. Det åligger medlem att
    själv ta del av  föreningens stadgar.
    Mom 2   Medlemsavgift
    Medlemsavgiftens storlek beslutas på årsmötetr och gäller för nästkommande
    kalenderår. Avgift kan indelas i olika  medlemskategorier enligt årsmötesbeslut.
    Mom 3   Uteslutande av medlem
    Styrelsen kan besluta om uteslutande av medlem, om denne/denna bevisligen skadat
    föreningens verksamhet.  Utesluten medlem kan överklaga hos årsmötet..
  3. Föreningens verksamhet
    Mom 1   Styrelse   Föreningens verksamhet leds av en styrelse vald vid årsmöte.
    Stryrelsen är mellan årsmötena beslutande och ansvariga organ. Det åligger styrelsen
    –  att arbeta för att förverkliga föreningens mål och syften i enlighet med $1 Mom 2
    –  att stimulera föreningens medlemmar till att aktivt delta i olika former av föreningens
    verksamhet
    –  att följa utvecklingen i samhället och stödja forskning inom föreningens intressesfär
    samt ta initiativ för föreningens framåtskridande
    –  att ombesörja utbildning för ledare m fl
    –  att själv eller genom vald sektion/arbetsgrupp verkställa de arbetsuppgifter som
    årsmöte/föreningsmöte beslutar
    –  att i gemensamma angelägenheter samverka med andra organisationer och
    myndigheter
    –  att knyta kontakter med föreningar med likartad verksamhet
    –  att till årsmötet överlämna skriftlig berättelse över det gångna verksamhetsåret
    –  att upprätta plan beträffande föreningens ekonomi och verksamhet
    Mom 2   Styrelseledamöter  Styrelsen skall bestå av minst fem ledamöter och två
    suppleanter som väljs av årsmötet.  Udda år väljs ordförande  på två år. Jämna år väljs
    kassör och sekreterare på två år. Övriga ledamöter och suppleanter väljs  på ett år.
    Fyllnadsval under verksamhetsår kan ske vid föreningsmöte.
    Mom 3    Besut och omröstning  Styrelsen är beslutsmässig om minst tre ledamöter är
    närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening  fungerande  ordförande biträder.
    Vid personval kan lotten i stället avgöra.
    Mom 4    Räkenskapsår/verksamhetsår
    Föreningens räkenskapsår oc verksamhetsår sammanfaller med kalenderår
    Mom 5    Kallelse   Styrelsen skall sammanträda minst tre gånger per år. Kallelse till
    sammanträde med styrelsen skall delges  styrelseledamöterna senast fyra dagar före
    sammanträdesdatum.Ordförande är skyldig att kalla styrelsen vid fler tillfällen om
    minst två ledamöter så kräver.
  4. Föreningsmöten
    Mom 1    Årsmöte
    Årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ hålles före den 1 mars varje år
    Mom 2    Föreningsmöten
    Föreningsmöten skall hållas minst en gång utöver årsmötet. Extra möte hålles när
    minst tio  medlemmar eller revisorerna begär detta.
    Mom 3    Kallelse
    Kallelse med föredragningslista till föreningsmöte skall ske senast tio dagar före mötet
    på det sätt styrelsen finner lämpligt.
    Mom 4    Rösträtt
    Vid föreningsmöte har de medlemmar rösträtt som erlagt medlemsavgift för
    innevarande år. Röstning genom ombud får ej ske. Frånvarande medlemmar har att
    nöja sig med föreningsmötets beslut.
    Mom 5    Motioner
    Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet för att upptas
    som ärende.
    Mom 6    Ärenden på årsmöte
    På årsmöte skall följande ärenden förekomma:
    –  Mötet öppnas
    –  Fråga om årsmötets behöriga utlysande
    –  Röstlängd fastställes
    –  Fastställande av dagordning
    –  Val av ordförande för årsmötet
    –  Val av sekreterare för årsmötet
    –  Val av två justeringsmän
    –  Styrelsens årsberättelse
    –  Revisorernas berättelse
    –  Fastställande av balans – och resultaträkning
    –  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
    –  Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår
    –  Verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår
    –  Val av styrelseledamöter (se $3 Mom 2)
    –  Beslut om sektioner/arbetsgrupper för innevarande verksamhetsår
    –  Val av sektionsledamöter och övriga funktionärer
    –  Val av två revisorer och revisorssuppleanter
    –  Val av valberedning
    –  Motioner
    –  Ärenden från styrelsen
    –  Övriga frågor
  5. Stadgeändring
    För stadgeändring och tillägg i stadgarna fordras minst 2/3 majoritet vid två på varandra
    följande möten  varav det ena skall vara årsmöte.
  6. Revision
    Revisorerna skall granska styrelsens räkenskaper och förvaltning för det räkenskapsår
    valet  gäller samt upprätta revisionsberättelse och till – eller avstyrka ansvarsfrihet för
    den avgående styrelsen