Stadgar

 1. FÖRENINGENS NAMN OCH ÄNDAMÅL 
  Mom 1   Föreningens namn är Växjöortens Folkdanslag
  Mom 2   Föreningens mål och syfte är:
  –  att sprida intresse för och kunskap om gångna tiders svenska bygdekultur och
  traditioner  såsom   t ex folkdans, sånglekar, folkmusik, dräkter, folkminnen, hem
  och hembygd samt utvecklandet av ett friluftsliv, liksom även bidra till bevarande av
  denna  kultur och dessa  traditioner.
  –  att bidra till vänskap och gott kamratskap mellan generationer inom och utom
  Sveriges gränser.
  Mom 3   Växjöortens Folkdanslag är ansluten till lämplig riksorganisation.
  Mom 4   Växjöortens Folkdanslag är både partipolitiskt och religiöst obunden.
 2. MEDLEMSKAP 
  Mom 1   Inträde  Medlemskap erhålles då medlemsavgift erlagts. Det åligger medlem att
  själv ta del av  föreningens stadgar.
  Mom 2   Medlemsavgift
  Medlemsavgiftens storlek beslutas på årsmötetr och gäller för nästkommande
  kalenderår. Avgift kan indelas i olika  medlemskategorier enligt årsmötesbeslut.
  Mom 3   Uteslutande av medlem
  Styrelsen kan besluta om uteslutande av medlem, om denne/denna bevisligen skadat
  föreningens verksamhet.  Utesluten medlem kan överklaga hos årsmötet..
 3. FÖRENINGENS VERKSAMHET 
  Mom 1   Styrelse   Föreningens verksamhet leds av en styrelse vald vid årsmöte.
  Stryrelsen är mellan årsmötena beslutande och ansvariga organ. Det åligger styrelsen
  –  att arbeta för att förverkliga föreningens mål och syften i enlighet med $1 Mom 2
  –  att stimulera föreningens medlemmar till att aktivt delta i olika former av föreningens
  verksamhet
  –  att följa utvecklingen i samhället och stödja forskning inom föreningens intressesfär
  samt ta initiativ för föreningens framåtskridande
  –  att ombesörja utbildning för ledare m fl
  –  att själv eller genom vald sektion/arbetsgrupp verkställa de arbetsuppgifter som
  årsmöte/föreningsmöte beslutar
  –  att i gemensamma angelägenheter samverka med andra organisationer och
  myndigheter
  –  att knyta kontakter med föreningar med likartad verksamhet
  –  att till årsmötet överlämna skriftlig berättelse över det gångna verksamhetsåret
  –  att upprätta plan beträffande föreningens ekonomi och verksamhet
  Mom 2   Styrelseledamöter  Styrelsen skall bestå av minst fem ledamöter och två
  suppleanter som väljs av årsmötet.  Udda år väljs ordförande  på två år. Jämna år väljs
  kassör och sekreterare på två år. Övriga ledamöter och suppleanter väljs  på ett år.
  Fyllnadsval under verksamhetsår kan ske vid föreningsmöte.
  Mom 3    Beslut och omröstning  Styrelsen är beslutsmässig om minst tre ledamöter är
  närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening  fungerande  ordförande biträder.
  Vid personval kan lotten i stället avgöra.
  Mom 4    Räkenskapsår/verksamhetsår
  Föreningens räkenskapsår oc verksamhetsår sammanfaller med kalenderår
  Mom 5    Kallelse   Styrelsen skall sammanträda minst tre gånger per år. Kallelse till
  sammanträde med styrelsen skall delges  styrelseledamöterna senast fyra dagar före
  sammanträdesdatum.Ordförande är skyldig att kalla styrelsen vid fler tillfällen om
  minst två ledamöter så kräver.
 4. FÖRENINGSMÖTEN 
  Mom 1    Årsmöte
  Årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ hålles före den 1 mars varje år
  Mom 2    Föreningsmöten
  Föreningsmöten skall hållas minst en gång utöver årsmötet. Extra möte hålles när
  minst tio  medlemmar eller revisorerna begär detta.
  Mom 3    Kallelse
  Kallelse med föredragningslista till föreningsmöte skall ske senast tio dagar före mötet
  på det sätt styrelsen finner lämpligt.
  Mom 4    Rösträtt
  Vid föreningsmöte har de medlemmar rösträtt som erlagt medlemsavgift för
  innevarande år. Röstning genom ombud får ej ske. Frånvarande medlemmar har att
  nöja sig med föreningsmötets beslut.
  Mom 5    Motioner
  Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet för att upptas
  som ärende.
  Mom 6    Ärenden på årsmöte
  På årsmöte skall följande ärenden förekomma:
  –  Mötet öppnas
  –  Fråga om årsmötets behöriga utlysande
  –  Röstlängd fastställes
  –  Fastställande av dagordning
  –  Val av ordförande för årsmötet
  –  Val av sekreterare för årsmötet
  –  Val av två justeringsmän
  –  Styrelsens årsberättelse
  –  Revisorernas berättelse
  –  Fastställande av balans – och resultaträkning
  –  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  –  Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår
  –  Verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår
  –  Val av styrelseledamöter (se $3 Mom 2)
  –  Beslut om sektioner/arbetsgrupper för innevarande verksamhetsår
  –  Val av sektionsledamöter och övriga funktionärer
  –  Val av två revisorer och revisorssuppleanter
  –  Val av valberedning
  –  Motioner
  –  Ärenden från styrelsen
  –  Övriga frågor
 5. STADGEÄNDRING 
  För stadgeändring och tillägg i stadgarna fordras minst 2/3 majoritet vid två på varandra
  följande möten  varav det ena skall vara årsmöte.
 6. REVISION 
  Revisorerna skall granska styrelsens räkenskaper och förvaltning för det räkenskapsår
  valet  gäller samt upprätta revisionsberättelse och till – eller avstyrka ansvarsfrihet för
  den avgående styrelsen